Wikimedia Polska

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Wikimedia Polska powstało w 2005 roku i już w 2007 roku zyskało status organizacji pożytku publicznego 

Obecnie Wikimedia Polska liczy ok. 120 członków.

Zarząd

Zarząd Wikimedia Polska kieruje całością działań Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Działa na podstawie art. 27–29 Statutu Wikimedia Polska. Składa się z wybranych członków, którzy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją działalność, ale mają prawo do benefitów zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków. Zarząd odpowiada za podejmowanie uchwał, organizowanie posiedzeń oraz współpracę z pracownikami i wolontariuszami Stowarzyszenia. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania i realizacji celów Wikimedia Polska.

Skład Zarządu kadencji na lata 2022-2024:

Komisja Rewizyjna

jest organem nadzorczym Stowarzyszenia działającym na podstawie art. 31, 31a i 32 Statutu. Komisja może przyjmować do rozpatrzenia wnioski, które nie wykraczają poza zakres działania Komisji ustalony w art. 32 Statutu.

Skład Komisji Rewizyjnej kadencji na lata 2022-2024:

  • Karol Głąb (Karol007) – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
  • Leszek Dobrowolski (Bonvol) – Sekretarz;
  • Tadeusz Rudzki (TR)

Sąd Koleżeński

jest organem Stowarzyszenia Wikimedia Polska działającym na podstawie art. 34, 35 i 36 Statutu. Skład Sądu Koleżeńskiego kadencji na lata 2022 – 2024